ZPPDFT-1 srečanje BTT delovne skupine za regulativo in regulatorjev

V sivi predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani je v sredo potekalo srečanje na katerem smo javno razpravljali o predlaganih spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V četrtek, 7. novembra, je namreč Ministrstvo za finance objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Za blockchain in kripto skupnost je zakon pomemben predvsem zaradi KYC postopkov. Gre za tako imenovan know-your-customer postopek, oziroma identifikacijo klientov, ki jo morajo posamezniki in podjetja opravljati z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Ob tem pa ni pomemben zgolj način preverbe identitete (možnost video konference), temveč tudi pogoji, ob katerih je potrebno takšno politiko izvajati.

Ker je komentarje mogoče oddati vse do 9.12.2019, smo v sklopu BTT člane pozivali, da si zgoraj omenjen predlog preberete, in se nam pridružite na ZPPDFT-1 srečanju. Na srečanju sta koordinator delovne skupine za regulativo, Aljaž Jadek in Igor Kolar, pravni svetovalec Ministrstva za pravosodje, predstavila komentarje ter vodila diskusijo o stališčih, ki jih predlaga BTT.

Razprave so se udeležile tudi predstavnica Urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD), Branka Glojnarič, ter predstavnici Banke Slovenija, Aleksandra Čargo in Jelena Miloševič.

Z željo, da se predlogi čimbolj približajo evropski direktivi AMLD5 in da domačim blockchain podjetjem in posameznikom omogočimo čim boljše poslovanje zbiramo predloge in komentarje na ZPPDFT-1 vse do ponedeljka, 9. 12. 2019. Svoje komentarje lahko oddate predstavnikom Blockchain Think Tanka Slovenije.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Blockchain Think Tank Slovenia

Blockchain Think Tank Slovenia

More from Medium

Deposit and Withdraw SOLANA on Wollito

Early ideals with none of the money

Nuvei Partners with Ledger to Offer Direct Crypto On-Ramp for Millions of Users

Crypto Masterclass 2.0 Recap