VOLITVE IN BLOCKCHAIN

Bližajo se volitve v upravni odbor, nadzorni svet in delovne skupine Blockchain Think Tank-a. Ker bodo volili z uporabo tehnologije razpršenih evidenc, smo tokrat prispevek posvetili tehničnemu zelo (!) zahtevnemu opisu volitev.

Prednosti elektronske oddaje glasu

Volitve v organe društva se lahko izvede javno ali tajno. Tajne volitve zahtevajo anonimiziranje članov, ki imajo volilno pravico. Anonimnost pri digitalni obliki oddaje glasov predstavlja največji izziv. Za namene volitev, ki jih bomo v upravni odbor, nadzorni svet in delovne skupine izvajali med 24. avgustom in 5. septembrom, bo baza volilcev ločena, rezultati tako ne bodo direktno vključevali nikakršnih osebnih podatkov volilcev.

THINK TANK VOLITVE

Pri BTT volitvah se bomo blockchain tehnologije poslužili v zelo majhnem obsegu. Smo še precej daleč od tega, da bi bilo glasovanje izvedeno z 100% izkoristkom, ki ga ponuja novodobna tehnologija.

Image for post
Image for post
E-volitve, ki jih razvija Jure Lang: https://evolitve.com/
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store