Ustanovni zbor Blockchain Think Tanka Slovenija

Ustanovni zbor Blockchain Think Tanka Slovenija bo potekal dne 15. marca 2018, in sicer ob 18:30 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Skladno z Zakonom o društvih, je potrebno na ustanovnem zboru:

  • sprejeti sklep o ustanovitvi društva;
  • sprejeti temeljni akt društva (statut);
  • izvoliti zastopnika društva.

STATUT

Na tej povezavi vam posredujemo osnutek statuta društva. Skladno z osnutkom statuta, bo imelo društvo naslednje organe:

VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

Kot že opisano zgoraj, se bo na ustanovni skupščini izvolilo zastopnika društva. Skladno s predlogom statuta je zastopnik društva hkrati tudi predsednik upravnega odbora društva.

  • 3 mesta v nadzornem odboru društva (predsednik in člana nadzornega odbora);
  • 2 mesti v vsaki od delovnih skupin društva (vodilni koordinator).

POZIV

Pred četrtkovim ustanovnim zborom društva, pozivamo vse zainteresirane, da nam na elektronski naslov blockchain@digitalna.si posredujejo svoj interes za funkcijo zastopnika (in hkrati predsednika upravnega odbora) društva. Kandidati bodo imeli možnost predstaviti svoje videnje delovanja društva in njegovega poslanstva na ustanovnem zboru.

USTANOVITVENI ČLANI DRUŠTVA

Skladno z Zakonom o društvih, mora vsak ustanovni član društva registracijskemu organu posredovati določene podatke in svoj lastnoročni podpis.

Na naslednji povezavi posredujemo obrazca za fizične in pravne osebe. Izpolnjen in podpisan obrazec prinesite s seboj na ustanovni zbor.

Seznam ustanovnih članov, skupaj s podpisani obrazci, bo društvo posredovalo registracijskemu organu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store