USTANOVITEV DRUŠTVA BTT SLOVENIJA, SMERNICE ZA ICO, VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA IN POVEZOVANJE

Formalni postopek za ustanovitev društva se je pričel. Začenjamo z zbiranjem kandidatur za organe društva (rok za oddajo kandidature do 20.4.2018). Prvi osnutek smernic za ICO je pripravljen. V aprilu BTT ponovno organizira različne dogodke.

Image for post
Image for post

1. USTANOVITEV BTT DRUŠTVA

2. DELOVNA SKUPINA ZA REGULATIVO IN SMERNICE ZA ZBIRANJE SREDSTEV S PRIMARNO IZDAJO IN PRODAJO KRIPTO ŽETONOV

3. TRGOVANJE S KRIPTO VALUTAMI — FURS PRIPRAVLJA RAZLAGO NA OSNOVI TREH PRIMEROV

4. ORGANIZACIJA DOGODKOV

Tako kot v mesecu marcu, bo BTT organiziral (sam ali v sodelovanju z drugimi) dogodke tudi v mesecu aprilu. Točni datumi dogodkov, predavatelji in lokacije, bodo sporočeni v kratkem.

5. POVEZOVANJE BTT S PARTNERSKIMI ORGANIZACIJAMI

6. ŠTUDENTSKA INICIATIVA

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store