Delovna skupina OFS in BTT stališča na spremembe in dopolnitve ZPPDFT-1

V začetku meseca sta se predstavnika BTT udeležila delovne skupine OFS, ta teden pa smo posredovali predloge Ministrstvu za finance glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Peter Trček in Marina Markežič sta kot predstavnika BTT na delavni skupini Banke Slovenije dne 3. 12. 2019 predstavila IEO (‘’Initial Exchange Offering’’) koncept.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ministrstvo za finance
  • nenavzočnost stranke kot kazalnik tveganja,
  • opisovanje elektronske (video) identifikacije,
  • pregled strank preko tretje osebe,
  • dejavnike povečanega tveganja, ki ne bi smeli preveč splošno zajemati uporabe novih ali razvijajočih se tehnologij in načinov distribucije, in
  • pridobivanje davčne številke za dejanske lastnike.

Dokument, ki smo ga posredovali Ministrstvu za finance je dostopen na naslednji povezavi.

V kolikor imate dodatna vprašanja ali komentarje na posredovan dokument, nam pišite na info@blockchainthinktank.si.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store