PRVI THINK TANK MEET UP: MISSION ACCOMPLISHED

Prvo srečanje članov Blockchain Think Tanka Slovenija je potekalo 12. decembra 2017 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Odziv članov na povabilo je bil razveseljivo velik. Glavni namen meet up-a je bila kratka predstavitev načrtov dela think tanka, predvsem pa je bil namen, da se člani med seboj spoznajo. Povezovanje znanja med vsemi deležniki, ki jih blockchain zanima, bo ključno tudi za naprej.

Bistveni povzetki srečanja:

1. Že izvedene aktivnosti think tanka:

2. Predstavitev prihodnjega delovanja think tanka:

Image for post
Image for post

Glavna vodila think tank-a bodo (i) popolna transparentnost,(ii) distribuiranost (intelekta & organizacije) in (iii) odprtost za vse.

Organizacija think tanka:

 • think tank se bo v januarju 2018 oblikoval v neprofitno društvo — pravila delovanja (korporativno upravljanje) bodo določena z statutom društva;
 • vsak član think tanka bo imel možnost kandidirati za funkcije v think tanku (koordinatorji delovnih skupin, vodstveni organ,…);
 • v začetku bo oblikovanih sedem delovnih skupin, nove delovne skupine bodo nastajale glede na potrebe;
 • poleg delovnih skupin, ki bodo strokovni organi think tanka, bo think tank vodil kolegijski organ (treh ali petih), ki bo skrbel za koordinacijo think tanka;
 • kvartalno ali polletno bodo organizirana srečanja vseh članov think tanka;
 • vodenje think tanka, z aktivno participacijo vseh članov, bo potekalo digitalno, preko aplikacije (še določimo katere).

Delovanje delovnih skupin:

 • Dr. Merc je predstavil način dela delovnih skupin, ki bodo na začetku pokrivale naslednja področja: (i) regulativo, (ii) fintech, (iii) davke, (iv) javni sektor, (v) pametna mesta in logistiko, (vi) blockchain community in (vii) energetiko;
 • koordinatorji delovnih skupin bodo predlagali smer delovanja posamezne delovne skupine in to uskladili z ostalimi člani;
 • glede na odzive članov, je v vsaki od delovnih skupin 20–40 članov;
 • nekateri kandidati za koordinatorje delovnih skupin so na kratko predstavili svoje videnje delovanja delovnih skupin znotraj think tanka (povezovanje deležnikov, analiziranje in iskanje »use case«-ov za javni in zasebni sektor, priprava predlogov za spremembo regulacije, etc.).

3. Vsebina pred formo: think tank že aktivno deluje

 1. Pogovori z regulatorji:

Predstavniki think tanka so se srečali že s predstavniki treh regulatorjev. Vsa tri srečanja so bila zelo produktivna. Regulatorji so pokazali precejšnje razumevanje blockchaina kot tehnologije, pravnih ovir in tveganj, povezanih z blockchain industrijo.

Srečanje z Agencijo za trg vrednostnih papirjev je potekalo dne 8. decembra 2017, s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije pa 11. decembra 2017.

Zapisnik sestanka s FURS-om je dostopen na naslednji povezavi. Zapisnik sestanka z ATVP bo objavljen, ko dobimo odgovor in soglasje ATVP.

2. Platforma za izmenjavo mnenj članov think tanka:

Znotraj skupine na aplikaciji Telegram že poteka dinamična razprava članov think tanka glede vprašanj na kakršen koli način povezanih z blockchainom.

Pridružite se skupini in vabljeni da aktivno sodelujete s svojimi mnenji (link do skupine).

Image for post
Image for post

Poziv blockchain start-up podjetjem

Identifikacija omenjenih pravnih ovir, skupno iskanje reštev za njihovo odpravo in strategija glede komunikacije z regulatorji in pristojnimi ministrstvi, je prioritetna naloga think tanka.

Na blockchain startupe, ki so uspešno izvedli ICO, smo naslovili naslednji dopis. Če smo kateri koli startup nenamerno izpustili iz naslovnikov, torej če niste dobili poziva, pa se prav tako soočate s pravnimi težavi v povezavi z regulacijo blockchaina, nam prosim to sporočite.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store