PREDSTAVITEV KANDIDATOV BLOCKCHAIN THINK TANK SLOVENIA

Prejšnji mesec je bilo društvo uspešno registrirano, prav tako pa je v zaključni fazi vzpostavitev spletne strani skupaj z infrastrukturo za izpeljavo volitev v organe društva z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Temu primerno v današnjem prispevku predstavljamo kandidate za upravni odbor in nadzorni svet društva Blockchian Think Tank Slovenia.

1. UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva. Predsednik upravnega odbora in dva izvoljena člana sestavljajo upravni odbor za dobo dveh let.

Image for post
Image for post

ALJAŽ JADEK

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

BRANKO DROBNAK

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

MARK KALIN

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

PETER MERC

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

TIMOTEJ HAJŠEK

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

2. KANDIDATI ZA NADZORNI SVET

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva.

Image for post
Image for post

BARBARA KRAJNC

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

BOŠTJAN KORITNIK

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

MAJA BOGATAJ

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

JANKO MEDJA

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

BORIS HORVAT

Link do kandidature.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store