POZIV ZAINTERESIRANIM PODJETJEM:
POSREDOVANJE OPISA BLOCKCHAIN PROJEKTOV ZA POTENCIALNO
SODELOVANJE Z BMW

Dne 3. 5. 2019 so se v prostorih BMW IT Center (Munchen) sestali predstavniki Blockchain Think Tanka Slovenije (BTTS) in predstavniki BMW, zaposleni v sektorju za razvoj blockchain rešitev.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da BTTS v najkrajšem možnem času pozove svoje člane, k posredovanju opisov svojih projektov, v kolikor gre za projekte, ki bi bili lahko uporabni za BMW. Dodatno je bilo dogovorjeno, da BTTS naredi ožji izbor teh projektov in na BMW posreduje le najbolj primerne.

Na sestanku so predstavniki BMW pojasnili, da si želijo sodelovati s podjetji, ki imajo že delujočo rešitev (projekti šele v konceptualni fazi niso primerni). Razlog za to je, da želijo potencialne rešitve na blockchainu v najkrajšem možnem času začeti testirati in implementirati v svoje poslovne procese.

Glede področij, ki naj bi jih te rešitve pokrivale, so odprti za vse predloge, ki imajo poslovni/tehnološki smisel za BMW. Omenili so nekaj področij, ki so jim blizu: sledenje izvora avtomobilskih delov, izmenjava podatkov (avto analitika), incentivizacija uporabnikov, plačilne platforme.

JAVNI POZIV

Blockchain Think Tank poziva vse svoje člane, da na obrazcu (v angleškem jeziku) posredujejo opis svoje blockchain rešitve, in sicer najkasneje do četrtka, 9. 5. 2019, na elektronski naslov info@blockchainthinktank.si.

OBRAZEC: PUBLIC CALL FOR BLOCKCHAIN PROJECTS

Člani upravnega odbora BTTS, Peter Trček, Aljaž Jadek in Peter Merc, bodo izmed vseh prijavljenih projektov naredili ožji izbor in izbrane projekte najkasneje do ponedeljka 13. 5. 2019 posredovali na BMW.

V kolikor imate dodatna vprašanja, jih naslovite na elektronski naslov info@blockchainthinktank.si.

Peter Trček, predsednik UO

Blockchain Think Tank

Ljubljana, 6. 5. 2019

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store