OBVESTILO GLEDE JAVNEGA POZIVA ZA POTENCIALNO SODELOVANJE Z BMW

Obveščamo vas, da je v postavljenem roku 15 podjetij oddalo prijave na javni poziv BTTS. Skupno so ta podjetja oddala prijave za 24 različnih projektov.

Vsebinsko bi prijavljene projekte lahko razdelili v 4 različne kategorije, in sicer rešitve, ki naslavljajo končne produkte BMW-ja, olajšujejo organizacijo dela, pomagajo pri korporativnem upravljanju BMW-ja ter vzpostavljajo infrastrukturo za BMW kripto ekonomijo.

Upravni odbor BTTS bo v kratkem pregledal vse oddane prijave ter naredil ožji izbor projektov, ki jih bomo v nadaljevanju posredovali na BMW.

Vsem podjetjem, ki so sodelovala na javnem pozivu in so oddala vloge, se iskreno zahvaljujemo.

Nadaljnja navodila in obvestila v zvezi z javnim pozivom še sledijo.

NAPOVEDNIK:

Glede na pozitiven odziv z vseh strani se je BTTS odločil, da se poveže še z drugimi podjetji, ki so regionalno prisotna, in skupaj izvede podoben javni poziv za iskanje projektov, ki bi lahko bili uporabni za ta podjetja. Trenutno se BTTS glede izvedbe javnega poziva pogovarja z enim podjetjem s področja energetike in enim s področja financ. Več o teh javnih pozivih in aktivnostih bo znano kmalu. Vabimo vas, da še naprej spremljate naša socialna omrežja.

Za več informacij pišite na info@blockchainthinktank.si

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store