MGRT z novimi predlogi

Prejšnji teden se je predsednik Think Tanka, Peter Trček skupaj z Aljažem Jadkom in Anjo Blaj, udeležil sestanka na MGRT-ju (Nena Dokuzov, Aleš Gorišek) v zvezi s pripravo zakonodajnih sprememb, ki bi lahko pripomogle tudi k lažji uporabi blockchain tehnologije za namene optimizacije poslovanja.

Image for post
Image for post

Sestanek je bil informativne narave, zakonodajne spremembe pa se nanašajo predvsem na Zakon o gospodarskih družbah. Opredelitev instituta pametnih pogodb pomeni pomemben prispevek in za vzpostavitev pogojev za opredelitev regulatornega okvira na področju blockchain tehnologij z institucionalizacijo digitalnega podjetja. Ob tem je bila izražena pripravljenost sodelovanja skupnosti in BTT-ja s projektno skupino za novo ekonomijo in blockchain tehnologijo pri pripravi definicije pametne pogodbe in podlag za opredelitev digitalnega podjetja.

Tema je nanesla tudi na elektronsko poslovanje oziroma odpiranje družbe in bančnih računov na daljavo, o katerem je govora vse od sprejetja AML direktive, ki navaja nove ukrepe za preprečevanje pranja denarja, ob tem pa tudi možnost preverjanja identitete z video konferenčnim klicem.

Udeleženi so bili predvsem mnenja, da bo potrebno še veliko dela in usklajevanja za sprejetje predlaganih sprememb.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store