Korak bližje k bolj predvidljivemu in jasnemu pravnemu okvirju za blockchain projekte

Od zadnje objave Think Tanka se je na relaciji med regulatorji in vlado na eni strani ter blockchain industrijo na drugi strani zgodilo precej novosti. Vse v pozitivni smeri. Nekatere delovne skupine znotraj Think Tanka že intenzivno delujejo, druge bodo z delom pričele kmalu. V naslednjih tednih bomo ustanovili društvo — vsi vabljeni, da se pridružite kot ustanovni člani. Več pa v spodnjem besedilu.

  1. Odprava pravnih ovir za blockchain industrijo: sestanek na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Na pobudo Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, je bil dne 18.1.2018 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sklican sestanek na temo odprave pravnih ovir, s katerimi se srečujejo deležniki v blockchain industriji.

Sestanka so se na strani vlade, poleg predstavnikov MGRT, udeležili še predstavnik Ministrstva za javno upravo in predstavniki Ministrstva za finance.

Na strani zasebnega sektorja so se sestanka udeležili predstavniki družb Iconomi, Cofound.it, Viberate, SunContract, Netis, Inex360, Odvetniške pisarne Novak, Odvetniške pisarne Jadek&Pensa, Lemur Legal in Blockchain Think Tank Slovenija.

Tema pogovorov so bile že opravljene aktivnosti v smeri priprave jasnega pravnega okvirja v Sloveniji glede primarne izdaje kripto valut (ICO), priprava osnutka predloga spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, priprava jasne opredelitve pravne narave kripto valut, priprava postopka glede nostrifikacije zagonskih podjetij ustanovljenih v tujini ter prenos njihovega sedeža v Slovenijo, ureditev finančno-računovodskih vprašanj, povezanih s kripto valutami in v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT začetek promocije Slovenije, kot blockchain-u prijazne države.

Dogovorjeno je, da se na strani Think Tanka pripravi pregled dosedanjih aktivnosti v smeri reguliranja ICO transakcij, skupaj s konkretnimi predlogi in časovnico priprave in sprejemanja konkretnih dokumentov, ki bodo tvorili predvidljiv in transparenten pravni okvir za prihodnje ICO izdaje.

S ciljem odprave pravnih ovir, s katerimi se soočajo nekatera slovenska podjetja, katerih rešitve temeljijo na blockchain tehnologiji, je dogovorjeno, da Think Tank od teh podjetij zbere konkretne informacije, pripravi predlog rešitev in to posreduje pristojnim ministrstvom in regulatorjem.

2. Odgovor Banke Slovenije

Dne 9.1.2018 smo s strani Banke Slovenije dobili odgovore na vprašanje glede »Obravnave različnih oblik virtualnih valut z vidika zakonodaje v pristojnosti Banke Slovenije«. Gre za odgovor regulatorja na dokument z vprašanji Think Tanka, ki je bil štirim regulatorjem posredovan novembra 2017. Odgovor Banke Slovenije se nahaja na tej povezavi: https://drive.google.com/file/d/1UzIj2a-Q6KAxlKH93Q7YCm2lsD8E8CtG/view?usp=sharing.

3. Sestanek z Uradom za preprečevanje pranja denarja

Predstavniki Think Tanka so že opravili predstavitvene sestanke z Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP)in s Finančno upravo Republike Slovenije. V sredo 23.1.2018, so se na predstavitvenem sestanku srečali še s predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja.

Sestanek je bil izjemno produktiven. Zapisnik sestanka bo objavljen po njegovi uskladitvi z Uradom.

4. Priprava pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Nejc Novak, predstavnik odvetniške pisarne Novak, član delovne skupine Think Tanka za regulativo, je pripravil pobudo za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), in sicer v delu, ki se nanaša na postopek preverjanja identitete stranke (“know your customer” ali “KYC”) preko video konference.

Potem, ko so svoje predloge na dokument posredovali člani delovne skupine Think Tanka za regulativo, je bil predlog naslovljen na Kabinet predsednika vlade RS in Ministrstvo za finance. V vednost je bila pobuda posredovana še Uradu za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Uradu informacijske pooblaščenke. Besedilo pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma bo objavljeno v kratkem.

5. Dokument Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Dne 12.1.2018 je ATVP objavila »Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov«. Dokument obsega opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti.

S tem dokumentom je ATVP v večjem delu odgovorila na vprašanja, ki jih je na vse štiri relevantne regulatorje naslovil Think Tank. Posamezni člani in/ali Think Tank bodo pripravili odgovore na vprašanja iz dokumenta ATVP. Rok za posredovanje odgovorov je 15.3.2018.

6. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko

Dne 18.1.2018 je na pobudo Martina Pečarja, Inštitut Jožef Štefan, potekalo srečanje članov delovne skupine za pametna mesta in logistiko. Namen srečanje je bilo medsebojno spoznavanje članov, izmenjava idej glede prihodnjega dela in način dela delovne skupine. Zapisnik sestanka (v angleškem jeziku) je dostopen na https://docs.google.com/document/d/1GGhihVYV8CDSjYudRdCBkRRDlE-tSYM7k9_0Eb7p79Q/edit?usp=sharing.

7. Srečanje s predstavniki družbe Propy

Predstavnici Think Tanka, Sandra Damijan in Anja Blaj sta se 8. januarja 2018 srečali s predstavniki družbe Propy. Propy je v letu 2017 izvedel uspešno ICO transakcijo, njegova snovna dejavnost pa je prenos zemljiške knjige na blockchain. Navedli so pilotni primer Ukrajine, kjer so prvič uspešno prenesli lastništvo nepremičnino preko zemljiške knjige na blockchainu. V Ukrajini je vzpostavljen dvotirni sistem, v katerem standardna zemljiška knjiga in zemljiška knjiga na blockchainu delujeta vzporedno.

Namen sestanka je bil zbrati informacije iz prakse in ugotoviti kako v nekaterih državah že uspešno potekajo prenosi pravic na nepremičninah preko blockchain tehnologije. Kot zanimivost, Propy je danes objavil novico, da so pričeli s pilotnim projekotom v ZDA.

8. Poziv študentom Pravne fakultete

Danes, 24.1.2018, bo ob 17h v Seminarju 4 na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal prvi meet-up študentov, ki so zainteresirani za podajanje predlogov, komentarjev in priprave gradiva za Blockchain think tank delovno skupino regulative. Študentje bodo v okviru sodelovanja pridobili znanje na področju blockchain tehnologije, ‘’smart contract’’ vsebine, regulacije t.i. ICO (initial coin offering) in preostalih kriptovalut ter se seznanili s trenutno obstoječim stanjem in smernicami, ki jih izdajajo države na tovrstnih področjih.

9. Ustanovitev društva

Kot je že bilo sporočeno v enem izmed preteklih sporočil Think Tanka, se bo Think Tank preoblikoval v društvo. Skladno z Zakonom o društvih, so za ustanovitev društva potrebni najmanj trije ustanovitelji (fizične ali pravne osebe).

Na tem mestu članice in člane Think Tanka pozivamo, da v kolikor želijo biti med ustanovitelji društva, svoje podatke vpišejo v dokument na naslednji povezavi: https://goo.gl/forms/LUv3NknMTu1znBQp1. Podatke, ki jih je potrebno vpisati v dokument (osebno ime, EMŠO, itd.), zahteva Zakon o društvih.

Ko bomo zbrali kandidate za ustanovitelje društva, bo pripravljen temeljni akt društva ter sklican ustanovitveni zbor. Formalno-pravna ustanovitev društva je načrtovana v sredini februarja.

10. Delovna skupina za javni sektor — izločitev iz think tanka

V okviru Blockchain Think Tank-a je bilo načrtovano tudi delovanje skupine, vezane na javni sektor. Po tehtnem premisleku smo se s predstavniki državne uprave dogovorili, da bo zaradi transparentnosti in v izogib kakršnim koli dvomom, skupina omejena na javno upravo.

Skupina bo vsekakor stalno in transparentno sodelovala z Blockchain Think Tankom in Slovensko digitalno koalicijo.

11. Dogodki Think Tanka v 2018

Think Tank planira v letu 2018 kar nekaj dogodkov, in sicer v vlogi organizatorja ali pa kot partner drugim organizatorjem. Nekaj idej:

  • Blockchain Roadshow (osnove glede blockchaina, ponovitev serije dogodkov iz 4Q 2017 po drugih krajih Slovenije);
  • ICO pitch dogodek — priložnost, da se javnosti predstavijo slovenski ICO projekti v različnih fazah kampanije zbiranja sredstev;
  • »AMA dogodek« (ask me anything) — na dogodek se povabi nekaj najvidnejših predstavnikov blockchain industrije, vlade in regulatorjev. Udeleženci jih lahko vprašajo kar koli;
  • Blockchain/ICO bootcamp — nekaj dnevni dogodek, organiziran v obliki delavnic, npr. v obliki poletne šole;
  • Blockchain in študentje — povezava Think Tanka s slovenskimi univerzami — aktivacija študentov.

Prosimo, da nam na mail blockchain@digitalna.si pošljete svoje predloge in komentarje glede dogodkov Think Tanka ali da svoje predloge podate v Telegram skupini Think Tanka.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store