KOORDINATORJI DELOVNIH SKUPIN BLOCKCHAIN THINK TANK-A

Ker se bližajo volitve v posamezne organe Blockchain Think Tank-a, smo pripravili predstavitev posameznikov, ki kandidirajo za koordinatorje delovnih skupin.

Image for post
Image for post

1. DELOVNA SKUPINA ZA REGULATIVO

ALJAŽ JADEK

G. Jadek kandidira za koordinatorja delovne skupine za regulativo ker se zaveda, da pravo predstavlja eno najpomembnejših in najtežjih ovir za nadaljni razvoj tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Ustrezna pravna ureditev tega področja je ključna. Ustrezno pravno ureditev pa lahko pripravijo zgolj osebe, ki podrobneje poznajo delovanje te tehnologije. Na državni ravni bo skrbel, da bodo pripravljalci predpisov ustrezno seznanjeni in izobraženi o tej tehnologiji, da bodo lahko sprejeli predpise, ki bodo spodbujali zdrav razvoj. G. Jadek je delovno skupino za regulativo vodil že v preteklosti, pod njegovim vodstvom je s pomočjo sodelavcev pripravil številne dokumente, med drugim tudi Smernice za izvedbo ICO.

2. DELOVNA SKUPINA FINTECH

GREGOR GOLOB

G. Golob je odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. Svojo kriero je začel na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani na Oddelku za gospodarsko kriminaliteto. Po opravljenem LL.M. se je zaposlil kot odvetnik pri Odvetniški pisarni Schoenherr nato pa na DUTB. G. Golob meni, da lahko prispeva ideje glede novih finančnih rešitev, pomaga pri organizaciji ter povezovanju znotraj delovne skupine, hkrati pa prispeva tudi pravno znanje. Prav tako bi lahko izkoristil poznanstva v domačem in mednarodnem okolju (npr. Paris Club, Univerza v Londonu, ICC in ISDA) za povezovanje in sodelovanje z relevantnimi institucijami in organizacijami.

GREGOR ŽUPANC

Podjetnik z več kot sedemnajstletnimi izkušnjami v finančni industriji. Soustanovitelj in direktor družbe Solidum Capital, ki upravlja DAA Solidum Prime na platformi ICONOMI. Partner v družbi King Consulting, svetovalni družbi na področju alternativnih naložb in soustanovitelj družbe Verus Investicije,ki deluje kot regionalni zastopnik nekaterih vodilnih evropskih in azijskih upravljavcev alternativnih investicijskih skladov.

V okviru funkcije, za katero kandidiram, bodo aktivnosti usmerjene predvsem v proaktivno komunikacijo z vlado in regulatorji. S svojim delovanjem bom poskušal doseči, da bo Slovenija v najkrajšem možnem času jasno definirala “pravila igre” za blockchain fintech družbe v Sloveniji. Glavni cilj je vzpostavitev zakonodajnega okvira,ki bo ustvaril prijazno okolje za razvoj blockchain startupov. Moja vizija je, da bodo vsi blockchain startupi, ki so in
še bodo ustanovljeni s strani slovenskih ustanoviteljev, delovali s sedežem v Sloveniji ter da bomo v Slovenijo uspeli privabiti večje število tujih startupov.

PETER MERC

G. Merc je doktor bančnega prava, lastnik družbe Lemur Legal, specializirane za svetovanje blockchain projektom ter prvi koordinator Blockchain Think Tanka. Sodeloval je pri več kot 10 ICO projektih, organiziral več kot 15 dogodkov v povezavi z blockchain tehnologijo. Mentor startupom, podpornik delitvene ekonomije in digitalne transformacije. Kot koordinator Fintech delovne skupine želi aktivno prispevati k razvoju blockchain industrije v Sloveniji, predvsem pa soustvarjati platformo za izmenjavo znanja, izkušenj, poslovnih idej in povezovanja znotraj blockchain skupnosti ter na relaciji zasebni sektor — javni sektor. Blockchain tehnologija je priložnost za celotno državo. Model regulacije in samo-regulacije blockchain industrije, kot ga razvija BTT pa lahko uporabimo tudi za druge disruptivne poslovne modele in tehnologije. Pred ustanovitvijo družbe Lemur Legal, ki se ukvarja s svetovanjem projektom, povezanih z blockchainom, je imel 8 let bančne kariere, na področju kapitalskih trgov, dolgoročnega zadolževanja in skladnosti poslovanja. Poznana mu je vsa regulativa, neposredno ali posredno relevantna za finančni sektor (PSD2, instant payments, licence, GDPR). Ativno spremlja razvoj sektorja finančne tehnologije (fintech). Koordinator delovne skupine BTT za fintech mora poznati tako razvoj fintecha, kot tudi razvoj blockchaina. Hkrati mora biti koordinator samoiniciativen, povezovalen in odprt za mnenja drugih. Meni, da ima tako strokovne, kot tudi človeške kompetence za prevzem take funkcije.

3. DELOVNA SKUPINA ZA DAVKE

DOMEN ROMIH

G. Romih je univerzitetni diplomirani pravnik, ki se že več kot 10 let uvarja s svetovanjem na davčnem področju. Kariero je pričel v davčno svetovalni družbi BDO, nadaljeval v pisarni Simič&partnerji, najprej kot svetovalec, nato kot partner. Od leta 2016 vodi davčno področje v odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. Aktivno je sodeloval na davčnem področju v Blockchain Think Tank-u, med drugim tudi pri oblikovanju smernic. Ob tem vzdržuje dobre odnose z regulatorji, kot so MF in FURS. Ima bogate izkušnje na področju obdavčevanja, vključno s poslovnimi modeli, ki jih prinaša delitvena in digitalna ekonomija. Aktivno je sodeloval pri presoji davčnih vidikov več različnih poslovnih modelov, ki temeljijo na blockchainu, prav tako svetuje več ICO projektom. Odlično je seznanjen z davčnimi posledicami poslovanja z virtualnimi valutami in pozna izzive, ki jih tovrstno poslovanje prinaša zaradi ‘’nedorečenih’’ predpisov. Meni, da tehnologija prinaša mnogo novih izzivov na področju obdavčevanja, pojavljajo se nove oblike poslovnih modelov, OECD in EU pa že pripravljata nove modele obdavčevanja. V okviru BTT bi tako pomembno prispevali k razvoju davčne prakse v okviru digitalne ekonomije in k razvoju davčnega sistema. Predlaga, da bi BTT deloval v smeri osveščanja javnosti in uporabnikov blockchain rešitev o davčnih vidikih poslovanja ter kot povezovalec različnih deležnikov.

IVO GRLICA

G. Grlica je pobudnik in ustanovni član AmCham Blockchain Task Force-a, svetoval je več ICO projektom (domačim in tujim), napisal več člankov na temo obdavčitve kriptovalut (npr. https://medium.com/@IvoGrlica/ali-so-dobi %C4%8Dki-ustvarjeni-s-trgovanjem-s-kriptovalutami-za-lastni-ra %C4%8Dun-lahko-obdav%C4%8Deni-kot-cf304cb9899f ; https://medium.com/@IvoGrlica/is-an-ico-a-taxable-event-for-the-eu-vat- purposes-9ed3cb31417b). Na Dunaju sodeluje z Global Tax Policy Center (prof. Jeffrew Owens), z dobrimi povezavami z OECD; EU Komisijo, UN Tax Committee, akademskimi institucijami in davčnimi organi številnih evropskih in tretjih držav. V 2018 se načrtujeta dve večji konferenci v New Yorku in Singapurju, kjer se bodo razpravljali o davčni obravnavi digitalnih poslovnih modelov, vključno z blockchainom. G. Grlica je dosedaj v sklopu BTT sodeloval na sestanku z MF, bil pobudnik izdaje mnenja FURS na temo DDV obravnave ICO projektov, ki je bilo izdano v decembru na podlagi z njegove strani podanega vprašanja in pravne analize. Prizadeva si za zagotovitev korektne in zakonite obdavčitve blockchain poslovnih modelov, vključno z vprašanji obdavčitve posameznikov iz naslova (tudi trgovanje, ipd.).

JURE FILIP

G. Filip se že več kot 10 let udejstvuje na področju v računovodstva in davkov. V zadnjem času predvsem v svetovalni funkciji. Napisal je diplomsko delo na temo Računovodski in davčni vidik poslovanja s kriptovalutami. Ob tem je član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Zaveda se vseh potrebnih akcijskih postopkov na področju računovodske in davčne stroke, ki so nujni, da Slovenija postane privlačna tudi za tuje vlagatelje, ki želijo investirati v kriptovalute ali podjetnike, ki želijo zbrati zagonska sredstva s pomočjo ICO. Kot aktivni koordinator delovne skupine za davke bo v prvi vrsti poskrbel za oblikovanje predloge in rešitve na davčnem ter računovodskem področju, ki zadevajo kriptovalute.

4. DELOVNA SKUPINA ZA PAMETNA MESTA IN LOGISTIKO

MARK KALIN

G. Kalin meni, da mora biti koordinator delovne skupine »Pametna mesta in logistika« oseba, ki pozna blockchain tehnologijo in je njen velik zagovornik. Prav tako mora ta oseba povezovati Blockchain Think Tank deležnike, skrbeti za promocijo tehnologije, ter hkrati imeti moč, da to fantastično organizacijo dodatno razširi. G. Kalin je zaposlen v družbi BTC, v enoti za inovacije in digitalizacijo, ki trenutno postavlja Slovenijo na svetovni zemljevid zaradi inovativnih in prebojnih projektov. Pozicioniranje BTC City kot največjega Living Lab oziroma Smart City-a na svetu, je g. Kalinu doprineslo številne nove izkušenje kako pravilno voditi projekte in ekipe. Ob tem je vpleten v projekta Eligma in FitBeat, trenutno pripravlja tudi predlog, da se ustanovi BTC Blockchain Community, kjer bi povezali vse močnejše deležnike, ki uporabljajo blockchain tehnologijo. Pozna in sodeluje z veliko večino uspešnih ICO projektov, kar je po njegovem mnenju dodana vrednost in velik doprinos k organizaciji. Koordinator delovne skupine »Pametna mesta in logistika« mora skrbeti tudi za mreženje in povezovanje organizacije Blockchain Think Tank, ter hkrati povezati čim več deležnikov znotraj Slovenije.

MARTIN PEČAR

G. Pečar je po izobrazbi matematik, večji del kariere pa se ukvarja z logistiko. V preteklih mesecih je vodil in koordiniral delo v delovni skupini za pametna mesta in logistiko, kjer si je nabral številne izkušnje. Meni, da je v sklopu Blockchain Think Tank-a potrebno povezovati slovenske vire in jih s skupnimi močmi promovirati v tujini. Ob tem želi s koordinacijo delovne skupine nadaljevai in tako uspešno voditi ter promovirati uveljavljanje novih rešitev.

5. DELOVNA SKUPINA ZA ENERGETIKO

GORAZD AŽMAN

G. Ažman ima več kot 15 let delovnih izkušenj v energetiki. Deloval je v tržnih in reguliranih podjetjih, tako v Sloveniji kot v tujini. Pri svojem delu redno spremlja regulativo povezano z delovanjem energetskih trgov. Njegovo delo je močno povezano z digitalizacijo poslovnih procesov. Za koordinatorja delovne skupine za energetiko kandidira, ker verjame, da predstavlja blockchain tehnologija pomemben dejavnik za zagotavljanje in povečanje varnosti, transparentnosti in sledljivosti.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store