ICO smernice Blockchain Think Tanka kot del akcijskega načrta vlade

Vlada RS je na svoji seji dne 30. maja 2018 Akcijski načrt glede blockchain tehnologije. Del tega dokumenta so tudi sklepi Vlade RS. Dva izmed sklepov se neposredno navezujeta na Smernice. S tem je bil narejen pomemben korak v smeri iskanja pravega razmerja med regulacijo in samoregulacijo industrije, kjer Blockchain Think Tank igra nosilno vlogo na strani blockchain industrije.

Sklepa Vlade RS, ki se nanašata na “Smernice za izdajo sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov” (Smernice), ki jih je pripravil Blockchain Think Tank Slovenja, sta:

  1. Vlada RS se je seznanila s “Smernicami za izdajo sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov” in
  2. Vlada RS nalaga Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za finance, da v skladu z minimalnimi standardi, vzpostavljenimi v Smernicah, pristopijo k preučitvi področij, da se zagotovi transparenten in predvidljiv pravni okvir za izpeljavo zakonsko skladnih transakcij primarnih izdaj kripto žetonov v Sloveniji.

Kot je navedeno v kratkem povzetku vladnega gradiva, “akcijski načrt vabi pristojna ministrstva k pospešitvi urejanja področij v zvezi s samoregulacijskim mehanizmom, zapisanim v Smernicah za izdajo sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov.”

Splošno o akcijskem načrtu vlade RS

Kot izhaja iz vladnega gradiva, akcijski načrt “predstavlja nabor ukrepov, ki jih mora Republika Slovenija izvesti za uspešno implementacijo blockchain tehnologij in regulacijo primarne izdaje žetonov z namenom vzpostaviti pravno varno in ekonomsko stabilno okolje za ustanavljanje, rast in razvoj podjetniških pobud, projektov in blockchain start up podjetij, ki temeljijo na uporabi blockchain tehnologij.”

Nujnost čim prejšnjega sprejetja načrta je Vlada RS utemeljila na način, “da se aktivnosti, ki so navedene v akcijskem načrtu že dogajajo, da pa je potrebna ustrezna institucionalizacija teh aktivnosti, ki narekuje vzpostavitev ustreznega okvira za razvoj blockchaina v Sloveniji in s tem ohranitev dejavnosti teh podjetij v Sloveniji. V nasprotnem primeru bi lahko nastalo tveganje selitve dejavnosti teh podjetij izven Slovenije, kar bi lahko pomenilo gospodarsko in finančno izgubo”.

Pri vprašanju reguliranja področja blockchain tehnologije, vladni dokument omenja pojem “pametne regulacije”: “zavedamo se, da se tehnologije, kar še posebej vključuje blockchain, razvijajo bistveno hitreje od regulatornega okvirja. Da se s prehitro regulacijo ne zaustavi oziroma bistveno upočasni razvoja tehnologije, je k regulaciji področja potrebno pristopiti preudarno, skupaj v sodelovanju z industrijo, ki se jo hkrati spodbuja k samoregulaciji. Uravnoteženo razmerje med regulacijo in samoregulacijo, katerega minimalni standardi morajo biti pravna varnost vseh deležnikov, upoštevanje načela tehnološke nevtralnosti in možnost nadaljnjega hitrega razvoja tehnologije, razumemo kot pametno regulacijo. Slednja lahko postane konkurenčna prednost Slovenije”.

Smernice: pogled naprej

Smernice so bile pripravljene z namenom vzpostavitve minimalnih standardov za industrijo in predstavljajo akt samoregulacije. Pripravljene so bile s strani delovne skupine za regulativo, ki deluje znotraj Blockchain Think Tanka. Koordinator in vodja je bil Aljaž Jadek. Avtorji smernic prihajajo iz družb cofound.it, Inštituta za neodvisnost, Lemur Legal in Odvetniške pisarne Jadek & Pensa.

Cilj je zagotoviti čim širšo podporo Smernicam s strani posameznih podjetij in svetovalcev, ki delujejo znotraj blockchain industrije ter s strani Blockchain Think Tanku sorodnih institucij. Blockchain Alliance Europe in Bitcoin društvo Slovenije, kot ugledni organizaciji iz slovenske blockchain industrije, sta pripravo in objavo Smernic že podprli.

Blockchain Think Tank bo še naprej konstruktivno sodeloval z regulatorji, vlado in drugimi institucijami javnega prava, s ciljem postopne vzpostavitve primernega okvira pravil za urejanje posameznih področij, relevantnih za blockchain industrijo in širše.

Ljubljana, junij 2018

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store