DAVČNA OBRAVNAVA KRIPTOVALUT

Predsednik Blockchain Think Tank-a, Peter Trček, se je 8. junija udeležil sestanka o davkih, ki ga je organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen sestanka je bil, da predstavniki MGRT in BTT s predstavniki FURS-a prediskutirajo odprta vprašanja. FURS je predstavil nekatera stališča in pojasnil, da namerava objaviti novo mnenje ‘Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS’.

Kot dogovorjeno na omenjenem sestanku, je FURS 15. junija 2018 na svoji spletni strani dopolnil pojasnilo glede obdavčitve kapitalskih dobičkov iz naslova virtualnih valut. V dokumentu so navedeni kriteriji glede razmejevanja med dejavnostjo in zasebnimi investicijami, ki niso predmet obdavčitve. Ključnih pa je 6 kriterijev, ki narekujejo kdaj naj bi oseba opravljala dejavnost in jo morala kot tako tudi registrirati.

Blockchain Think Tank je na poziv FURS-a 21. junija, 2018 povabil zainteresirano javnost k odprti razpravi, v kateri smo si izmenjali mnenja in poskušali odgovoriti na številna vprašanja. Razpravo so vodili predsednik Blockchain Think Tank-a, Peter Trček, Domen Romih. in Jure Filip.

Posnetek razprave je dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=o-8tZxiQfM8&t=3917s.

Ker je bilo po razpravi postavljenih še veliko vprašanj in je potrebno razjasniti ter konkretizirati določene zadevo, smo pripravili dokument, na katerega so mnogi podali svoje pomisleke in komentarje. Naveden dokument se nahaja na naslednji povezavi.

Komentarji, ki so bili dopisani v zgoraj navedenem dokumentu, so bili povzeti skupaj s številnimi mnenji, ki jih je skupnost podala v BTT Telegram kanalu.

Danes objavljamo dokument, ki je rezultat sodelovanja mnogih. Dokument je dostopen na https://docs.google.com/document/d/1s8QWqgPzi9At-LNYR0qN_VMroiNqjHBYTQBsEl-SDao/edit?usp=sharing.

Povzeti so tako splošni pomisleki, kot tudi konkretni komentarji na davčno obravnavo po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) in Zakonu od davka na dohodek pravnih oseb (ZDDPO-2). V posebnem poglavju so predstavljeni pojmi kot so fork, airdrop in bounty, temu pa sledi še davčna obravnava z vidika Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV- 1), Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) ter Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS).

Dokumentu so na koncu priložena še pogosteje zastavljena vprašanja (FAQ za nevedneže) ter slovar, ki ga pripravljajo študentje v okviru Crypto PF Student Group. Tako FAQ kot tudi Slovar sta (in bosta še dolgo) v fazi nastajanja in sprotnega dopolnjevanja. Vabljeni k soustvarjanju!

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store