BTT za mizo s Pirati

V četrtek, 26.9.2019, se je predsednik BTT-ja, Peter Trček skupaj z Martinom Megušarjem in Anjo Blaj, v prostorih na Slovenski cesti sestal s predstavniki Piratske stranke.

Image for post
Image for post

Pirati so nas na sestanek povabili z namenom, da se pogovorimo o besedilu predlagane Resolucije o digitalni preobrazbi Slovenije. Resolucija se sklicuje na številne dokumente, ki so bili na ravni EU sprejeti z namenom vzpostavljanja digitalne agende in pregledu ter uporabi blockchain tehnologije. Prav tako Resolucija opozarja na strategijo Digitalna Slovenija 2020 in v šestih točkah navaja prednosti blockchain tehnologije.

Resolucija v nadaljevanju opisuje predloge Državnega zbora RS, med drugim ustanovitev ministrstva za digitalizacijo in sprejetje normativnih, ekonomskih in administrativnih ukrepov za čim hitrejši in čim bolj učinkovit razvoj blockchain tehnologije.

Navedeno besedilo Vlado RS poziva tudi k razvoju enotne digitalne identitete in poenotenega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, zdravstvena kartica, elektronski certifikat za dostop do državnega oblaka in storitev e-države po vzoru eID).

Ob tem je treba izpostaviti, da je resiluciji bila predložena še obrazložitev, ki možnosti uporabe blockchain tehnolgije razloži mnogo globje.

In kaj imajo z vsem tem Pirati? Kot mnoge druge stranke, so bili tudi Pirati presenečeni, da je s strani SDS-a predlagano besedilo Resolucije prišlo tako nenadno. Predstavniki Piratov, Jasmin Feratović, Tomislav Mlinarić, Patrik Kristl in Leon Božič so nam med drugim postavili vprašanje na kakšen način smo pri pripravi besedila sodelovali v Blockchain Think Tank-u.

Preden smo se torej zares lotili vsebine predlaganega besedila, je Peter Trček pojasnil, da BTT ni nosilec Resolucije in da smo pri pripravi besedila sodelovali zgolj kot pomožen, neodvisen strokovni organ. BTT z vsemi svojimi člani in koordinatorji premore kar precej znanja na področju uporabe blockchain tehnologije, pri Resoluciji pa je kljub temu sodelovala precej širša skupnost.

S Pirati smo se pogovarjali o možnosti komentiranja navedenega besedila. Vsi smo namreč mnenja, da je potrebno besedilo prevetriti in ugotoviti kaj od navedenega je resnično moč razviti in na katerih področjih je Slovenija zares močna. Predvsem jih je zanimal koncept decentralizirane avtonomne organizacije (DAO) ter možnost ponovne vzpostavitve tihih družbenikov. Ob tem smo bili vsi mnenja, da je potrebno vzpostaviti primerne varovalke in se primerno seznaniti z vsemi razlogi za izbris tihe družbe v preteklosti in nevarnostmi, ki pretijo ob ponovni vzpostavitvi zakonske podlage.

Pirati že od nekdaj spremljajo kriptovalute in vzporedni razvoj tehnologije. So ena izmed prvih političnih strank, ki so bili seznanjeni z izzivi, ki jih obstoječ pravni okvir predstavlja pri širši uporabi omenjene tehnologije.

Tudi v prihodnje bomo dogajanje v industriji opazovali z obeh koncev in se obveščali o korakih, ki jih bo skupnost naredila v smeri uporabe blockchain tehnologije v javni upravi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store