BTT DOKUMENTI IN PRISPEVKI

V tem prispevku so navedeni dokumenti, ki so produkt izjemnega sodelovanja Blockchain Think Tank članov. Prav tako so navedene povezave do pomembnih dokumentov, ki urejajo področje kriptovalut. Ker imamo kar nekaj delovnih skupin, so vsi dokumenti hkrati dostopni na Google Drive.

1. USTANOVITEV DRUŠTVA

PRISTOPNA ČLANSKA IZJAVA: https://goo.gl/forms/hbjX6lzu57SEvNXh2

2. REGULATIVA

3. DAVKI

4. PAMETNA MESTA IN LOGISTIKA

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store