Blockchain Think Tank v pogovorih z regulatorji in vlado

V obdobju od zadnjega javljanja Think Tanka, se je Think Tank aktivno posvečal vprašanju regulacije in samoregulacije blockchain industrije. Nekatere formalne in neformalne delovne skupine Think Tanka so se že aktivno lotile dela. Družba BTC d.d. poziva vse, ki razvijajo rešitve na področju pametnih mest, da stopijo v stik. Think Tank bo v mesecu marcu organiziral vrsto dogodkov, en dogodek bo združen tudi z meet-upom članov Think Tanka. Bliža se tudi ustanovna skupščina društva.

  1. Zapisnik sestanka z Uradom za preprečevanje pranja denarja

Kot je že bilo sporočeno, so se predstavniki Think Tanka dne 23.1.2018 sestali s predstavniki Urada za preprečevanje pranje denarja. Na sestanku je potekala konstruktivna, argumentirana debata o nekaterih odprtih vprašnjih. Zaključki sestanka so objavljeni na tej povezavi.

2. Pobuda za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Dne 29.1.2018 smo v imenu Think Tanka na Kabinet predsednika vlade RS ter na Ministrstvo za finance posredovali pobudo za začetek postopka sprememb ZPPDFT-1 v zvezi s 4. amandmajem AML direktive. Pobuda je bila v vednost posredovana tudi Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo in Uradu informacijske pooblaščenke. Dokument je dostopen na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1pb2ID1jjQ0j017pXpwo98x-tVvZ1elK5/view?usp=sharing.

3. Pobuda za spremembo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije

Image for post

Predstavniki Think Tanka so skupaj z družbo SunContract pripravili predlog za spremembo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije. Predlog je bil dne 22.2.2018 posredovan na Kabinet predsednika vlade RS in na Ministrstvo za infrastrukturo. Dokument je dostopen na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1bVq91gnOpIvhwYg5JxZ95szM8vXBaCbH/view?usp=sharing.

4. Sestanek na pobudo Ministrstva za finance

Dne 13.2.2018 smo s strani Ministrstva za finance prejeli povabilo za udeležbo na sestanku glede davčne obravnave področja virtualnih valut in tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Sestanek je potekal dne 21.2.2018. Sestanka so se poleg predstavnikov Think Tanka udeležili tudi predstavniki nekaterih blockchain podjetij. Zapisnik sestanka bo objavljen, ko bo usklajen s strani vseh udeležencev.

5. Ustanovitvena skupščina društva

V začetku marca bo na Pravni fakulteti v Ljubljani (seminar v kleti) potekala ustanovitvena skupščina društva Blockchain Think Tank Slovenija. Tisti člani Think Tanka, ki ste se javili da bi bili ustanovitveni člani, boste dobili ločeno obvestilo glede poteka skupščine.

6. Smernice za zbiranje sredstev s primarno izdajo virtualnih žetonov

Nekateri člani delovne skupine Think Tanka za regulativo so pripravili grob osnutek Smernic za zbiranje sredstev s primarno izdajo žetonov. Osnutek dokumenta bo posredovan v obravnavo preostalim članom delovne skupine. Dokument bo naslavljal izdajatelje kripto (virtualnih) valut, vlagatelje v kripto valute in svetovalce, ki sodelujejo pri transakcijah primarnih izdaj kripto valut. Ko bo pripravljen končni dokument, ga bomo v vednost in potrditev poslali tudi regulatorjem in vladi.

7. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko

13.2.2018 je potekalo 2. srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko. Zapisnik srečanja je naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1O4eYGexh3oW553jV4SL95F8vvXZjW9cn/view?usp=sharing.

8. Srečanje skupine študentov prava »Crypto PF Student Group«

Image for post

Ker je interes za sodelovanje v delovni skupini za regulativo izrazilo kar nekaj študentov prava, se je porodila ideja, da se na pravni fakulteti v Ljubljani oblikuje skupina študentov, ki se bo posvetila raziskovanju blockchain tehnologije, vključno z njeno regulacijo. V sredini januarja je bil tako organiziran prvi informativni sestanek. Cilj šudentske skupine je pridobiti kakovosten vpogled in znanje na področju kriptovalut ter blockchain tehnologije, odkriti katere pravne panoge so relevantne in katera pravna pravila se aplicirajo v danem primeru.

Trenutno se skupina 12 študentov aktivno posveča vprašanjem glede regulacije novih kripto žetonov (ICO), ki jih je podala ATVP. Njihov cilj je, da oblikujejo svoje odgovore in predložijo ustrezne pravne rešitve.

Vsi zapisniki informativnih srečanj, ki potekajo ob sredah ob 6h v seminarju 4 na pravni fakulteti, so dostopni na naslednji povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1239A0yUbMfnCRzy8llYWbdSq6aIJkQEe?usp=sharing.

Študentje si mnenja, informacije o različnih dogodkih in razdeljevanju dela znotraj skupine izmenjujejo v facebook skupini Crypto PF Student Group, ki ima danes že 54 članov in je odprta za vse, ki jih zanima pravno urejanje na področju blockchain industrije.

9. Poziv družbe BTC d.d. blockchain projektom

Image for post

Družba BTC d.d. sama in v partnerstvu z drugimi razvija rešitve za t.i. pametna mesta. Družba je aktiven član Think Tanka.

Na tem mestu BTC d.d. poziva vse članke Think Tanka, ki razvijajo kakršne koli rešitve v povezavi s pametnimi mesti, mobilnostjo, internetom stvari ali drugimi disruptivnimi tehnologijami, da svojo rešitev predstavijo predstavnikom družbe BTC in z njimi potencialno sklenejo partnerstvo.

Kontaktna oseba na strani BTC je Mark Kalin, mark.kalin@btc.si .

10. ORGANIZACIJA DOGODKOV THINK TANKA

Think Tank bo v mesecu marcu organiziral več dogodkov. Podrobnosti dogodkov bodo sporočene naknadno. Organizirali bomo naslednje dogodke:

i. Vlaganje v kripto valute: pasti in priložnosti: četrtek, 8. marec, 17:00, Pravna fakulteta;

ii. Insajderske informacije iz kripto industrije — kako začeti svoj ICO & meet-up članov think tanka: četrtek, 15. marec, 17:00, Pravna fakulteta;

iii. Pravni izzivi blockchaina in kripto valut (za študente PF + zunanje): petek, 16. marec, 15:00, Pravna fakulteta;

iv. ABC blockchaina in kripto valut (za začetnike): torek, 20. marec, 17:00, Pravna fakulteta

V mesecu aprilu bo potekala praktična delavnica glede rudarjenja ter ločena delavnica kjer bodo predstavljene osnove programiranja.

Skupaj z zunanjimi partnerji bo Think Tank v začetku poletja organiziral večdnevni dogodek s predavanji, delavnicami in okroglo mizo — »ICO« bootcamp — poletna šola. Podrobnosti bomo pravočasno objavili.

Vprašanja in dodatne informacije lahko posredujete na blockchain@digitalna.si.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store