Blockchain Think Tank Slovenija in BMW

Image for post
Image for post

Prejšnji teden je Blockchain Think Tank Slovenija nepričakovano prejel vabilo s strani podjetja BMW, s pozivom k predstavitvi slovenske blockchain industrije. Oba Petra sta danes obiskala sedež IT oddelka podjetja BMW v Münchnu. Pojasnila sta namen in delovanje BTT ter tudi predstavila nekaj slovenskih zagonskih podjetij — članov Think Tanka. Ta podjetja bi lahko za BMW predstavljala zanimiv potencial za sodelovanje.

Sestanek je bil uspešen. S strani BMW je bilo zaznati interes po sodelovanju. Razšli smo se z dogovorom, da BTT pozove zainteresirane člane k predstavitvi svojih rešitev, ki bi bile lahko uporabne za BMW. Išče se projekte z razdelanim “use casom” za BMW. Izbrana komisija društva BTT bo izbrala 6–7 najboljših projektov in jih podrobno predstavila podjetju BMW. Poziv bomo objavili v ponedeljek, 6. 5., rok za oddajo pa bo kratek.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store