Blockchain Think Tank Slovenija: Aktivnosti in načrti za november in december

V mesecu oktobru in začetku meseca novembra je bilo v povezavi z Blockchain Think Tankom opravljenih kar nekaj aktivnosti. Njihov kratek opis posredujemo v spodnjih točkah. Dodatno v spodnjih točkah posredujemo kratkoročne (do novega leta) načrte Think Tanka.

Image for post
Image for post

ŽE IZVEDENE AKTIVNOSTI

Dokument glede »Pravnega statusa virtualnih (kripto) valut po slovenskem pravu v povezavi z njihovimi primarnimi izdajami in v povezavi z opravljanjem pridobitne dejavnosti menjave virtualnih valut« je bil pripravljen s strani članov Blockchain Think Tanka Slovenija ter članov AmCham Blockchain delovne skupine, ki deluje v okviru Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji.

Namen priprave dokumenta je pridobiti zavezujoče mnenje vsakega od regulatorjev, gre za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Banko Slovenije, Urad za preprečevanje pranja denarja in Finančno upravo RS, glede pravnega statusa virtualnih (kripto) valut v povezavi z njihovimi primarnimi izdajami (ang. »initial coin offering« ali »ICO«) ter v povezavi z njihovo menjavo.

Celoten dokument je dostopen na povezavi: https://medium.com/@blockchain_8462/pravni-status-virtualnih-kripto-valut-po-slovenskem-pravu-v-povezavi-z-njihovimi-primarnimi-bd952d54c72e.

V skladu s predhodnim dogovorom s posameznimi regulatorji, bomo javno objavili tudi njihove odgovore.

Blockchain Think Tank bo kot organizator ali soorganizator konec meseca novembra in v začetku meseca decembra organiziral vrsto brezplačnih dogodkov na temo blockchaina, in sicer po celotni Sloveniji.

V soorganizaciji z Zavodom Mladi podjetnik in Tehnološkim parkom Ljubljana, bo organiziran »Blockchain Roadshow«. V okviru turneje bomo obiskali Trbovlje (Katapult), Novo Gorico (Primorski tehnološki park) in Maribor. Zaključna dogodka bosta v Ljubljani. Razpored dogodkov si lahko ogledate na tej povezavi.

Blockchain Think Tank organizira tudi dva brezplačna dogodka v sodelovanju z lokalnima inkubatorjema. Dne 22.11.2017 v Velenju, skupaj s SAŠA inkubatorjem ter dne 23.11.2017 na Ravnah na Koroškem z RRA Koroška.

Predavanje z naslovom »Pomen in pravni vidiki blockchain tehnologije« bo dne 20.11.2017 potekalo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, in sicer za študente ter za alumni člane fakultete.

Predstavnik Blockchain Think Tanka Slovenija se je dne 9.11.2017 sestal s predstavniki Banke Slovenije. Tema sestanka je bila predstavitev delovanja in načrtov Think Tanka ter način sodelovanja med Banko Slovenije in Think Tankom v prihodnje.

V prihodnjih tednih bo Think Tank pobudo za predstavitveno srečanje posredoval še preostalim regulatorjem.

V organizaciji AmCham Slovenija, bo dne 28.11.2017 organiziran delovni sestanek s Karolino Marzantowicz, Chief Technology Officer for Central and Eastern Europe, Distinguished Engineer, IBM.

Tema sestanka bo možnost sodelovanja Think Tanka z IBM-om na področju blockchain tehnologije, natančneje možnost uporabe IBM-ovih produktov narejenih na tehnologiji HyperLedger.

Image for post
Image for post

KRATKOROČNI NAČRTI BLOCKCHAIN THINK TANKA

Predvidoma do konca letošnjega leta se bo Blockchain Think Tank preoblikoval v zavod (inštitut) ali v društvo. Končna pravna oblika delovanja Think Tanka bo znana po konzultaciji s pravniki.

V primeru, da se bo kot primernejša oblika delovanja Think Tanka izkazalo društvo, bodo volitve v organe društva izpeljane na blockchainu. V tem primeru bodo člani društva vsi člani Think Tanka.

Poslanstvo Think Tanka se bo v prihodnje uresničevalo v okviru posameznih delovnih skupin, ki bodo organizirane v okviru Think Tanka. Vsaka delovna skupina bo imela vodjo, ki bo koordiniral oziroma koordinirala delovanje delovne skupine. Delovne skupine se bodo dobivale na srečanjih ali pa v nekaterih primerih delovale (tudi) korespondenčno.

Delovne skupine bodo predvidoma naslednje: (i) regulativa, (ii) davčna politika, (iii) fintech, (iv) energetika in (v) blockchain community. V kolikor se bo tekom delovanja Think Tanka izkazalo kot smiselno, bomo na pobudo članov ustanovili dodatne delovne skupine.

Kot opazovalci v delovnih skupinah, bodo povabljeni tudi predstavniki regulatorjev.

Na tem mestu člane Think Tanka pozivamo, da nam sporočijo, delovanje znotraj katere delovne skupine bi jih zanimalo.

Dodatno člane pozivamo, da predlagajo ustanovitev še kakšne od delovnih skupin.

Svoj interes in/ali pobudo posredujte na elektronski naslov blockchain@digitalna.si.

Kot je že bilo opisano v viziji Think Tanka, je eden izmed njegovih temeljih projektov, vzpostaviti slovenski blockchain. Ta bo vsem deležnikom, torej podjetjem, startupom, univerzam, znanstvenim inštitutom, nevladnim organizacijam in državi, brezplačno (brez »gasa«, kot je na Ethereumu blockchainu) omogočal produkcijsko testiranje in uporabo rešitev na blockchainu ter zagotavljal pomoč slovenskih strokovnjakov pri razvoju in integraciji rešitev.

Think Tank bo arhitekturo za slovenski blockhain razvil v partnerstvu s slovensko družbo Spartan Solutions. Sredstva potrebna za financiranje projekta bo Think Tank zbiral s kampanijo množičnega zbiranja sredstev pri zainteresiranih članih digitalne koalicije in članih (podjetjih) Think Tanka. Kampanija se bo pričela v drugi polovici novembra. Slovenski blockchain bo predvidoma vzpostavljen do konca letošnjega leta.

Člani Think Tanka se bomo dobivali na rednih mesečnih srečanjih (meet-up). Prvo tako srečanje bo potekalo 12.12.2017, v Ljubljani, v poznih popoldanskih urah. Kraj in natančnejši čas dogodka bosta še sporočena.

Za boljši pretok informacij med člani Think Tanka, bo vzpostavljenih več komunikacijskih poti. Ena izmed njih bo preko skupine na aplikaciji Telegram. V kratkem bo vzpostavljena Facebook stran Think Tanka, do novega leta pa tudi spletna stran.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store