#3 BTT DELAVNICA: Pravni izzivi blockchaina in kripto valut

V petek, 16. marca 2018, ob Blockchain Think Tank v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani in študentsko organizacijo Panda organiziral delavnico, na kateri bodo predstavljeni različni pravni izzivi blockchaina in kriptovalut.

Osredotočili se bomo na pravna vprašanja glede ICO projektov, izzive, ki jih predstavljajo t.i. pametne pogodbe ter davčno obravnavo.

Delavnica bo potekala v vijolični predavalnici ob 15:00 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Dodatna vprašanja in predloge lahko pošljete na blockchain@digitalna.si.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store